Algemene voorwaarden

geldig per 23-10-2012

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten
Een overeenkomst (trainingsperiode, cursus, les-arrangement e.d.) komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende overeenkomst bij Carola Beekman retour is ontvangen. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.

Prijs en prijswijziging
Carola Beekman hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Betaling
Betaling vindt vooraf plaats in contanten, dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Carola Beekman aangegeven rekeningnummer.

Annulering door de klant
Bij onverhoopt annulering zullen tot vier weken voor aanvang van de overeenkomst 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht en tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien u annuleert binnen twee weken voor aanvang van de overeenkomst bent u de kosten van de overeenkomst volledig verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.

Annulering door Carola Beekman
Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Carola Beekman aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Carola Beekman het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. Carola Beekman heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren in geval van ziekte of overmacht.

Aansprakelijkheid gebruiker
Carola Beekman is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Carola Beekman aangeboden producten.
Carola Beekman is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Carola Beekman.
Carola Beekman is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Carola Beekman, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Carola Beekman dient te worden betracht.
Carola Beekman is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Carola Beekman.
Carola Beekman is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
De aansprakelijkheid van Carola Beekman voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Carola Beekman zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering
De klant is jegens Carola Beekman aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van Carola Beekman verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Carola Beekman verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Accommodatie
Carola Beekman zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. Carola Beekman zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

Gedragsconvenant Beeldcoaching

Algemene regels

Waardigheid
De Beeldcoach(*) moet in de uitoefening van zijn(**) specialisme de zorgvuldigheid in acht nemen door te handelen naar de inhoud en de geest van dit gedragsconvenant.
De Beeldcoach mag geen misbruik maken van het uit zijn positie voortvloeiende overwicht.

Deskundigheid
De Beeldcoach moet de grenzen van zijn deskundigheid kennen en ernaar handelen.
De Beeldcoach houdt zijn professionele handelen in stand door zich in een supervisie- of intervisielijn te plaatsen.

Vertrouwelijkheid
De Beeldcoach treedt in een vertrouwensrelatie met de ander(-en) met wie hij werkt. Daarom is de Beeldcoach verplicht tot geheimhouding over datgene wat hem binnen die vertrouwensrelatie ter kennis komt.
Daaruit vloeit voort dat anderen geen inzage mogen krijgen in de beelden zonder dat de leraar/klant daar toestemming voor heeft gegeven. (Bijvoorbeeld: het thuis of op school monteren in aanwezigheid van anderen waardoor huisgenoten / teamgenoten inzicht krijgen in de situatie.)
Het feit dat de Beeldcoach opleidingssupervisie heeft, moet aan de leraar/klant bekend worden gemaakt. Materialen die in de opleidingssupervisie worden ingebracht zijn vertrouwelijk materiaal.
(Weigert de leraar/klant inbreng van de beelden in de opleidingsgroep, maar is er wel een noodzaak voor opleidingssupervisie dan kan de Beeldcoach de beelden anoniem inbrengen. Bij te grote bekendheid van de leraar/klant bij leden van de opleidingsgroep kan de Beeldcoach een individueel traject aangaan met de opleider).
Beeldmateriaal mag niet voor openbare presentaties worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de degene die prominent (in close-up) in beeld is gebracht.
Het gebruik van materiaal in beeldproducties mag alleen na schriftelijke toestemming van betrokkenen.

Verantwoording
Het ruwe beeldmateriaal moet in beginsel voor de leraar/klant ter inzage zijn.
Desgewenst ontvangt de leraar/klant een kopie van de fragmenten ( montage) die voor de begeleiding zijn gebruikt.

Collegialiteit
De Beeldcoach behoort zijn collega’s/klanten alle hulp en steun te verlenen die hij met zijn deskundigheid en ervaring kan bieden, om hen in staat te stellen tot een professionele uitoefening van het specialisme overeenkomstig deze gedragsconvenant.

Verticale relaties

Ouders (***)
Ouders van de school moeten op de hoogte worden gesteld van het feit dat Beeldciaching op school wordt gehanteerd en hier middels de schoolgids, de nieuwsbrief of schoolkrant aan herinnerd worden.
Ouders moeten opnames van hun kind(eren) kunnen weigeren (door middel van een schriftelijk verzoek).
Ouders van een individuele leerling die met Beeldcoaching wordt begeleid moeten schriftelijke toestemming geven voor de begeleiding.
Ouders hebben alleen inzage in beeldmateriaal als de begeleiding zich afspeelt rondom hun kind.
Ouders van andere leerlingen die op de opname voorkomen, hebben niet automatisch recht op inzage in de beelden.
De opnames die aan de ouders worden getoond, moeten aan de leraar bekend zijn en bij voorkeur samen met de leraar aan de ouders worden getoond.
De leraar kan weigeren opnames aan ouders beschikbaar te stellen.

Bevoegd gezag
De Beeldcoach die door het bevoegde gezag om een begeleiding wordt gevraagd, verschaft niet automatisch inzage in het beeldmateriaal. Daarvoor moet de leraar eerst toestemming geven.
De Beeldcoach gaat geen opdrachten aan die het karakter hebben van een beoordeling. (Bijvoorbeeld: een op beeld vastgelegd functioneringsgesprek of een ‘laatste kans’ situatie met ontslagdreiging bij mislukking van de begeleiding.)
De Beeldcoach die in opdracht van het bevoegde gezag werkt doet dit zoveel mogelijk in samenspraak en met toestemming van de leraar.
Verstrekken van gegevens aan derden
Dit mag nooit zonder toestemming van betrokkenen.
De leraar, ouders en leerlingen boven de 12 jaar hebben recht op verwijdering van, of aanvulling op het beeldmateriaal indien men kan aantonen dat dit relevant is gezien de situatie.
De Beeldcoach mag gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, publicaties, onderwijsdoeleinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van diegenen die zijn gefilmd niet wordt geschaad.
Daarbij is vooraf schriftelijke toestemming verleend door diegenen – of wettelijke vertegenwoordigers van hen – die op de opnames voorkomen.
De leraar/klant weet wie de ruwe opnames bekijken als de opnames gebruikt worden voor een ander doel moet dit met de betrokkene worden besproken

Bewaren van informatie
Het ruwe materiaal wordt gewist nadat er een montage is gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
Materiaal wordt vernietigd 3 maanden nadat daar om is gevraagd, tenzij er een aannemelijke reden is dit niet te doen.
Materiaal kan tot 2 jaar na dato worden bewaard en wordt vervolgens vernietigd, tenzij anders is overeengekomen.
Materiaal wordt in een af te sluiten kast bewaard
Het ruwe materiaal wordt beschouwd als ‘persoonlijke aantekeningen’ van de BC-er
De montage is eigendom van de docent/leraar/ pedagogisch medewerker/klant
(*) lees ook: zij die in opleiding zijn
(**) lees ook: haar
(***) lees ook: verzorgers
bijgesteld door het Collectief Beeldcoaching in 2012

Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot het werken met paarden en geleiden van combinaties

Foto/video-opnames door deelnemers
Als theoriedeelnemer is het niet mogelijk om foto- en filmopnames te maken van lessen, clinics, demonstraties of andere activiteiten.
Praktijkdeelnemers kunnen hun eigen les(sen) laten fotograferen of opnemen op video voor eigen privegebruik. Het is uitsluitend na toestemming van Carola Beekman toegestaan om (gedeeltes van) de les voor publicatie op YouTube, Vimeo etc. te plaatsen.

Paarden
Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ingeënt, ontwormt te zijn en vrij van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te worden overlegd.

Dierenarts
Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is Carola Beekman zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Carola Beekman bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Carola Beekman. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Carola Beekman aan de klant doorberekend, dan wel direct aan de klant gefactureerd.

Enten en ontwormen
Paarden die voor een clinic, les of cursus het terrein van Carola Beekman betreden dienen geënt te zijn en te zijn ontwormt (of gecontroleerd door middel van mestonderzoek). Tevens dienen zij vrij te zijn van ziektes zoals bv. schimmel.

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen
Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Carola Beekman en op de plaats die Carola Beekman daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van Carola Beekman. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van Carola Beekman verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Carola Beekman. De klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Carola Beekman binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest. Zie ook de klachtenprodudure.

Honden
Honden zijn toegelaten, maar dienen aangelijnd te zijn en mogen geen overlast veroorzaken. Het is gewenst dat u vooraf uw hond uitlaat, let wel buiten ons terrein. Indien uw hond toch zijn behoefte doet op ons terrein, dient u dit op te ruimen. Deze mag op de mesthoop gedeponeerd worden.

Kinderen
In het kader van veiligheid is het spelen op stro en hooibalen verboden alsmede het spelen bij de mesthoop. Ouders dienen zelf toezicht te houden op hun kinderen. Carola Beekman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in welke vorm dan ook. Het hard rennen over het terrein en in de stallen is niet toegestaan en de stallen zijn geen speelplaatsen.

Opruimen
Men is verplicht om na de verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen en de wasplaats na gebruik netjes achter te laten.
Indien het paard gemest heeft op het terrein of in de rijbaan of longeercircel, dan dient dat zo spoedig mogelijk opgeruimd te worden. Tijdens het rijden of longeren dient er op te worden gelet dat het paard niet door de mest heen loopt. Dit om vervuiling van de bodem te voorkomen. Materiaal voor het opruimen van de mest is op het terrein aanwezig.

In- en uitladen paarden
Het in- en uitladen van paarden dient aan de zijkant van de manege te gebeuren (bij de mestput). Mest van het paard op het buitenterrein dient te worden opgeruimd.

Voeren
Het is niet toegestaan om paarden die niet uw eigendom zijn te voeren, tenzij in overleg met of opdracht van de eigenaar. Daarmee is ook inbegrepen het geven van paardensnoepjes, wortels, brood e.d.

Roken
Behalve op het buitenterrein is het strikt verboden te roken op en rond het trainingscentrum. Peuken dienen te worden opgeruimd.

Wist u dat in de paardensport ongeveer 75.000 letsels per jaar ontstaan?
Bron: http://www.paardensport.nl/veiligpaarden/index.html
Paardrijden is een prachtige sport en een sportieve hobby om volop van te genieten. Een val van een paard kan echter ernstig letsel veroorzaken. Wat onderzoekscijfers: in de paardensport ontstaan ongeveer 75.000 letsels per jaar. Zo’n 10.000 slachtoffers moeten zich jaarlijks laten behandelen op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis als gevolg van een ongeval in de paardensport. In meer dan de helft van de gevallen is het ongeval te wijten aan een val van het paard. Ruim 450 ruiters lopen hersen- of schedelletsel op. De meeste droegen geen veiligheidshoofddeksel. Als ruiter kun je zelf de volgende veiligheidsmaatregelen nemen.

Draag een veiligheidshelm
Het dragen van een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken tijdens het rijden is verplicht.
Dit veiligheidshoofddeksel heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting. De traditionele paardrijcap wordt afgeraden, omdat deze geen enkel schokabsorberend vermogen heeft. Het dragen van een paardrijcap of veiligheidshelm is niet wettelijk verplicht maar wel verplicht in de lessen bij Carola Beekman.

Draag geschikte kleding
Het dragen van geschikte kleding kan bijdragen aan de veiligheid. Draag altijd: (rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak (of jodhpur-laarsjes met chaps) en let op een goede pasvorm; kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding en met name de broek moeten glad aansluiten, omdat plooien vervelend kunnen inwerken op de huid. Draag te paard een echte rijbroek. Een goede oplossing voor de zichtbaarheid van ruiter en paard, gedurende nacht en avond, is een reflecterend hesje te dragen. Ook voor het paard en voor paardenwagens bestaan reflecterende dekjes en materialen.

Verdiep je in de aard van het paard
Het paard is van oorsprong een kuddedier hetgeen betekent dat het gewend is in die kudde strak leiderschap te accepteren. Voor ruiters is dat een belangrijk gegeven. Het paard stelt strakke en duidelijke leiding op prijs en houdt niet van een aanpak vol tegenstrijdigheden. Het weet daar geen raad mee en gaat zich dan onvoorspelbaar gedragen. Naast kuddedier is het paard ook een vluchtdier. Als het schrikt is de eerste reactie op de vlucht slaan. Een ruiter met aandacht voor het paard zal vaak een schrikreactie zien aankomen; bepaalde geluiden, geuren of voorwerpen waarvan het paard kan schrikken. Hij kan er dan op inspelen door het dier gerust te stellen of een veiliger plek op te zoeken.
U dient verder zelf te zorgen voor veilige kleiding en schoeisel. Zorg dat u goede schoenen aan hebt zodat u niet door de stijgbeugel kunt schieten.

Scroll naar boven